PENGGUNAAN LAMAN WEB
Anda haruslah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau berada di dalam pengawasan ibu bapa mahupun penjaga semasa melayari laman web kami.

Sebarang pembelian yang dilakukan di website ini, refund (pemulangan wang) tidak dibernarkan oleh pihak pelanggan melainkan pihak kami tidak mempunyai stok yang telah dibeli.

Anda tidak dibenarkan untuk menghasilkan kembali, mengedar, memaparkan, menjual, menyewa, menghantar, menghasilkan terbitan, menterjemahkan, mengubah suai, reverse engineer, membongkar, menyahsusun mahupun mengeksploitasi laman ini atau sebarang bahagian daripadanya kecuali dibenarkan dengan nyata oleh kami secara bertulis.

Kami mungkin akan memberikan anda pengenalan akaun berserta kata laluan untuk membolehkan anda untuk mengakses serta menggunakan bahagian tertentu di laman web ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan mahupun pengenalan, anda telah diberikan kuasa untuk mengakses serta menggunakan laman web ini dengan cara yang selaras dengan terma dan syarat perjanjian, dan kami tidak mempunyai obligasi untuk menyiasat kebenaran atau sumber dari mana-mana akses atau penggunaan di laman web ini. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYANYA KE ATAS SEMUA AKSES DAN PENGGUNAAN DI LAMAN WEB INI OLEH SESIAPA SAHAJA YANG MENGGUNAKAN KATA LALUAN DAN PENGENALPASTIAN YANG PADA ASALNYA DIBERIKAN KEPADA ANDA SAMA ADA ATAU TIDAK APA-APA AKSES KEPADA DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI BENAR-BENAR DISAHKAN OLEH ANDA, TERMASUK TANPA HAD, SEMUA KOMUNIKASI DAN PENGHANTARAN DAN SEGALA OBLIGASI (TERMASUK OBLIGASI KEWANGAN TANPA HAD) DIBUAT MELALUI AKSES ATAU PENGGUNAAN. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan rahsia kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda hendaklah memberitahu kami dengan serta-merta tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akan kata laluan anda atau pengenalan atau apa-apa pelanggaran atau ancaman keselamatan di laman ini.

HARTA INTELEKTUAL
Setiap teks, grafik, butang ikon, imej, klip audio dan perisian (secara kolektif, ' kandungan'), adalah milik eksklusif [NAMA SYARIKAT]. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan berhubung dengan mana-mana produk atau perkhidmatan kami dalam apa jua cara yang boleh menyebabkan kekeliruan. Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan kami dalam apa cara sekalipun yang akan menggangu atau menafikan kami.

RISIKO KERUGIAN
Risiko kerugian dan pembelian yang dibeli oleh anda akan diberikan kepada anda apabila barangan kami diserahkan kepada kurier.

PENAFIAN DAN HAD LIABILITI
PRODUK YANG DITAWARKAN UNTUK JUALAN DI LAMAN WEB INI DAN URUSNIAGA YANG DIJALANKAN DI ANTARA DISEDIAKAN OLEH KAMI DI SECARA ASAS ‘SEBAGAIMANA ADANYA '. KAMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI ATAU WARANTI DALAM APA JUA BENTUK, NYATA ATAU MAKNA TERSIRAT, UNTUK OPERASI LAMAN WEB INI ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN, ATAU PRODUK YANG TURUT TERMASUK DI DALAM LAMAN WEB INI. KE ARAH TAHAP PENUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KITA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAHUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT BAGI KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, NONINFRINGEMENT, HAK MILIK, KEPUASAN MEMUASKAN, KETEPATAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM. LAMAN WEB INI MUNGKIN TERMASUK KETIDAKTEPATAN, KESILAPAN MAHUPUN KESALAHAN TIPOGRAFI. KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA KANDUNGAN AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN. HINGGA SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB INI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, MENGHUKUM, TELADAN, KHAS ATAU BERBANGKIT. SEHINGGA SETAKAT HAD MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JUMLAH KESELURUHAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA BAGI SEBARANG KEROSAKAN (TANPA MENGIRA YANG ASAS UNTUK TINDAKAN ITU) TIDAK BOLEH MELEBIHI SECARA AGREGAT JUMLAH YURAN YANG SEBENARNYA TELAH DIBAYAR OLEH ANDA KEPADA KAMI SEPANJANG BULAN SEJURUS SEBELUM TINDAKAN YANG DIDAKWA MENIMBULKAN LIABILITI TERHADAP KAMI.

KESILAPAN TIPOGRAFI
Di dalam acara, sesebuah produk tersenarai pada harga yang kurang benar atau dengan maklumat yang salah disebabkan oleh kesalahan tipografi atau kesalahan dalam harga atau maklumat produk yang diterima daripada pembekal kita, kita hendaklah mempunyai hak untuk menolak atau membatalkan mana-mana perintah yang diletakkan untuk produk yang tersenarai pada harga yang betul.